A.P.A.P.C.I.M.

Asociația Profesioniștilor în Audit Public și Control Intern Managerial  este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică, creată cu scopul de a reprezenta în mod unitar interesele și obiectivele auditorilor interni, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 264/2005.

ASOCIAȚIA PROFESIONIȘTILOR ÎN AUDIT PUBLIC ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL, identificată prin abrevierea A.P.A.P.C.I.M.,  a fost înființată în data de  1 martie 2018, ca o asociație a  auditorilor interni angajați în cadrul structurilor de audit înființate de către Filialele județene ale Asociației Comunelor din România și nu numai.

Obiectivul principal al Asociației este acela de a fi mai aproape de auditorii interni şi împreună cu aceștia  să ajute la rezolvarea problemelor publice locale, în conformitatea prevederile legale în vigoare, precum și a standardelor de dezvoltare impuse de integrarea europeană.

Asociatia  vizează  participarea activă și eficientă la procesul de descentralizare administrativă, precum și la procesul de modernizare a funcției de audit intern.

In acest sens, Asociatia își propune să  avanseze  sugestii  în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative specifice activității auditorilor interni sau a autorităților publice locale ale căror activități le auditeaza.

De asemenea, avem în vedere, în condițiile legii,  asigurarea de servicii de formare profesională şi perfectionare continuă, în cooperare cu instituții sau furnizori de formare profesională, pentru oricare din următoarele categorii profesionale:

a) auditori interni ;

b) funcționari publici ;

c) personal contractual,

din orice domeniu de activitate  specific entităților publice locale.

  Alte obiective ale Asociatiei:

  1. asigurarea de servicii de formare profesională şi formare continuă a adulților, în cooperare cu instituții sau furnizori de formare profesională, pentru oricare din următoarele categorii profesionale: auditori interni, funcționari publici sau personal din orice domeniu de activitate din cadrul entităților publice;
  2. promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a membrilor asociației;
  3. cooperarea, în condițiile prevăzute de lege, cu structuri profesionale similare din România sau din alte state;
  4. apărarea drepturilor membrilor în fața instanțelor judecătorești, a organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități publice, prin apărători proprii sau aleși; promovarea și/sau participarea la acțiuni de protest, în limitele și condițiile legii;
  5. evidențierea persoanelor cu rezultate meritorii în activitatea asociației, prin  crearea propriului sistem de decorații, medalii, titluri și premii;
  6. cooperarea, în condițiile prevăzute de lege, cu unități de învățământ superior din țară și străinătate care au în curricula profesională specializarea audit public intern și control intern managerial ;
  7. organizarea  de conferințe naționale și promovarea  participării membrilor Asociației la conferințe interne și internaționale privind activitățile specifice de audit public intern și control intern managerial
  8. publicarea de comunicări știintifice și articole în reviste de specialitate
  9. obținerea recunoașterii internaționale a Asociației Profesioniștilor în Audit Public și Control Intern Managerial

La această dată, la nivel național,  sunt înregistrați în Registrul  de evidență al Asociației un nr. de 161 membri activi.

Pentru o mai bună cunoaștere, precizăm că acești  161 de auditori interni  sunt angajați în structurile de audit pubic intern în cooperare, înființate în cadrul Filialelor județene ale Asociației Comunelor din România.

Din  aprilie 2019,  ființează  la nivelul Filialelor judetene ale Asociatiei Comunelor din România un număr de  24 de structuri de audit public intern. Acestea  exercită în prezent  activitatea de audit public intern în cooperare pentru un număr de 1288 de comune. Având in vedere ca la nivelul întregii țări există 2861 Comune,  gradul de  acoperire cu auditori profesioniști,  membri ai Asociației noastre, este de  45%.

Distribuția membrilor activi ai ASOCIAȚIEI  PROFESIONIȘTILOR ÎN AUDIT PUBLIC ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL, pe cele 24 de structuri județene ale Filialelor județene ale Asociației Comunelor din România, existente in prezent,  este următoarea :

FILIALA JUDEȚEANĂ A.Co.R. MEMBRI  ACTIVI
A.P.A.P.C.I.M.
1.ALBA 1
2. ARGEȘ 10
3. BIHOR 4
4.BOTOȘANI 1
5.BRAȘOV 3
6.BRĂILA 4
7.BUZĂU 1
8.CĂLĂRAȘI 5
9.CLUJ 8
10.CONSTANȚA 5
11.DÂMBOVIȚA 17
12.GALAȚI 4
13.IAȘI 17
14.MARAMUREȘ 5
15.MEHEDINȚI 1
16.NEAMȚ 15
17.OLT 9
18.PRAHOVA 9
19.SĂLAJ 6
20.SIBIU 4
21.SUCEAVA 9
22.TELEORMAN 6
23. TULCEA 6
24.VRANCEA 11
25.MEMBRI ASOCIATI 5
TOTAL * 166

*Notă:

La    ASOCIAȚIA  PROFESIONIȘTILOR ÎN AUDIT PUBLIC ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL au aderat  un număr de 5 membri asociați, (pozitia 25 in tabelul de mai sus),  respectiv auditori interni angajați în entități publice locale sau alte structuri asociative; astfel :

– 2 auditori interni în cadrul structurii de audit a Primăriei sectorului 4 București,

– 1 auditor intern din cadrul Primăriei Slatina

–  2 auditori interni din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.

ASOCIAȚIA PROFESIONIȘTILOR ÎN AUDIT PUBLIC ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL  este o asociație profesională deschisă.

Aderarea oricărui auditor public intern la această Asociație  se poate face prin acceptarea Statutului Asociației, completarea unui formular de aderare care are ca semnificație acceptarea Statutului și a regulamentului de ordin , repectiv  înaintarea acestuia către conducerea executivă, la adresa de e-mail: contact@apapcim.ro